THÀNH TÍCH CỦA VIỆN

Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia đã được nhận bằng khen Viện xuất sắc toàn diện của Bô Y Tế năm 2001, 2002, 2003, 2004. 2005, 2006, 2007 Công Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2004. Bằng khen của Bộ …